ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Όροι") διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υποβολή πληροφοριών μέσω της φόρμας Google που παρέχεται ("Φόρμα") από τους χρήστες ("Χρήστες") που αναζητούν υπηρεσίες διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων από την [Air Pap] ("Εταιρεία"). Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και την υποβολή πληροφοριών μέσω της Φόρμας, οι χρήστες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.


Υποβολή πληροφοριών:

a. Οι χρήστες υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες μέσω της Φόρμας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου και των στοιχείων του ακινήτου τους.

b. Οι χρήστες κατανοούν και συναινούν στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

 

Ευθύνες του χρήστη:

a. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη νομιμότητα και την καταλληλότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της Φόρμας.

b. Οι χρήστες συμφωνούν να μην υποβάλλουν ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες πληροφορίες.

c. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους και την άμεση ενημέρωση της Εταιρείας για τυχόν αλλαγές.

 

Χρήση των πληροφοριών:

a. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Φόρμας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως έχει ζητήσει ο Χρήστης.

b. Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να επικοινωνεί με τους Χρήστες, να παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και να απαντά σε ερωτήματα.

 

Ασφάλεια δεδομένων:

a. Η Εταιρεία λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω της Φόρμας.

b. Ωστόσο, οι Χρήστες κατανοούν ότι καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή συστήματος αποθήκευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής.

 

Πάροχοι υπηρεσιών τρίτων:

a. Η Εταιρεία μπορεί να προσλάβει τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως επεξεργαστές πληρωμών ή εταιρείες καθαρισμού, για να βοηθήσουν στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

b. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες τους ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αυτά τα τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

Περιορισμός της ευθύνης:

a. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, απώλειες ή αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, του Εντύπου ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο.

b. Οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσουν και να απαλλάξουν την Εταιρεία από τυχόν αξιώσεις τρίτων που απορρέουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την υποβολή πληροφοριών μέσω της Φόρμας.

 

Τροποποιήσεις:

a. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

b. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την περιοδική εξέταση των Όρων για τυχόν αλλαγές.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση info@airpaphosting.com